Vlada usvojila Program samozapošljavanja u poljoprivredi i Konačnu rang-listu za dodjelu stipendija

26.11.2018. Vlada Brčko distrikta BiH održala je danas nastavak 52. redovne sjednice na kojoj je odobren Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH.

Image for news

Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, govorio je o prvom programu ovog tipa na području Distrikta.

„Do sada smo sličan program imali u oblasti privrede, a sada imamo cilj da zaposlimo ona lica koja se nalaze na evidenciji Brčanskog zavoda za zapošljavanje, a koja će da se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, prerađivačkom proizvodnjom u pogledu poljoprivrednih proizvoda i kupovinom investicija, odnosno izgradnjom objekata“, istakao je Gajić.

Za ovaj program predviđena su sredstva u Budžetu Brčko Distrikta BiH za 2018. godinu u iznosu od 500.000 KM i ona će biti, posredstvom Zavoda za zapošljavanje, raspoređena na korisnike koji ispune uslove i kriterije programa.

„Sva lica koja su evidentirana u Zavodu za zapošljavanje sa danom podnošenja zahtjeva za učestvovanje u ovom javnom pozivu moći će da se prijave i iskažu svoj poslovni plan u pogledu proizvodnje, da imaju registrovanu djelatnost ili da otpočinju sa registrovanjem djelatnosti u poljoprivrednoj proizvodnji“, dodao je Gajić.

U nastavku 52. redovne sjednice usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju Implementacionog tima za projekat „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH“ u ime Brčko distrikta BiH. Na današnjoj sjednici članovi Vlade usvojili su i: Prijedlog Odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova za 2018. godinu u Kabinetu gradonačelnika; Informaciju o postupcima javnih nabavki u periodu april – juni 2018. godine; Izvještaj o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za septembar 2018. godine; Informaciju Odjeljenja za komunalne poslove u vezi sa plaćanjem fakture za isporuku vode autocisternom za MZ Brezovo Polje – Petkovača; Zaključak o davanju saglasnosti na nacrte odluka o vrsti i visini naknade za rad van radnog vremena članu Drugostepene komisije za utvrđivanje nesposobnosti za rad lica koja traže socijalnu zaštitu na području Brčko distrikta BiH, Disciplinskoj komisiji u Policiji Brčko distrikta za odlučivanje po podnesenom zahtjevu za nabavku i nošenje oružja i municije i Komisiji za provjeru znanja o pravilnom držanju, nošenju i rukovanju oružjem za sudjelovanje u radu izvan radnog vremena.

Vlada Brčko distrikta BiH započela je i 53. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Odluku o usvajanju Konačne rang-liste za dodjelu stipendija redovnim studentima Brčko distrikta BiH za 2018. godinu kao i Prijedlog odluke o odobravanju isplate stipendija apsolventima sa područja Brčko distrikta BiH.

Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović rekao je da je dodijeljeno 160 stipendija koje će biti isplaćene studentima u deset mjesečnih dijelova po 200 KM.

„Pravo na stipendije dobila su 24 studenta medicinskog fakulteta, 2 farmaceutskog, 20 ekonomskog, 24 tehničkog fakulteta itd. Već za narednih desetak dana očekujemo da novac bude na računima studenata, a za ove namjene iz budžeta je izdvojeno 320.000 KM“, istakao je Osmanović. On je dodao da odluka koja se odnosi na dodjelu stipendija apsolventima znači da stipendiju može da dobije student koji upisuje apsolventski staž prvi put i ima pravo na stipendiranje tokom šest mjeseci, ukoliko ne diplomira do tog perioda.

Tokom 53. redovne sjednice usvojene su i Smjernice za izradu pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o specijalizaciji i subspecijalizaciji.

Doktor Sabrija Čandić, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, istakao je da je ovim pravilnikom detaljno razrađen postupak odabira kandidata kojima će biti odobrena specijalizacija odnosno subspecijalizacija.

„Utvrđeni su kriteriji koji moraju biti ispunjeni. Tu se, prije svega, misli na to da ljekar hirurških grana koji traži specijalizaciju ne može biti stariji od 35 godina, zatim da stomatolog ne može biti stariji od 40 godina, da treba da ima određeno radno iskustvo, zadovoljava kriterij koji se odnosi na prosjek ocjena tokom studija i na taj način bi rukovodioci organizacionih jedinica, odnosno menadžeri Doma zdravlja i Bolnice, trebali odabrati odgovarajuće kadrove koje bi predložili direktoru JZU, a on Odjeljenju koje će biti završni organ pri odobravanju specijalizacije“, objasnio je Čandić.

U nastavku sjednice usvojen je i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Treći periodični izvještaj BiH o implementaciji Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.